nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
Enkele belangrijke begrippen in deze voorwaarden worden als volgt gedefinieerd:
1.1. Gebruiker: elk bedrijf, aangesloten bij RAI CarrosserieNL, dat deze voorwaarden als onderdeel van de overeenkomst met haar wederpartijen gebruikt.
1.2. Wederpartij: de opdrachtgever, onderneming of consument, die in het kader van de overeenkomst opdracht aan gebruiker geeft om werkzaamheden te verrichten.
1.3. Onderneming: wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4. Consument: wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5. Partijen: gebruiker en wederpartij.
1.6. Offerte: een schriftelijke uitnodiging van gebruiker aan wederpartij om een overeenkomst te sluiten.
1.7. Overeenkomst: afspraak tussen partijen over werkzaamheden van gebruiker voor wederpartij.
1.8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van RAI CarrosserieNL, die onderdeel van de overeenkomst zijn.
1.9. Object: de roerende zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, zoals een auto, bedrijfswagen, aanhanger en elk onderdeel van of voor een voertuig.
1.10. Schriftelijk: per mail, app, sms, post, fax of andere leesbare communicatiemethode.
1.11. Werkzaamheden: alle verrichtingen, diensten, zaken en leveringen van gebruiker voor / aan wederpartij in het kader van de overeenkomst.
1.12. Meerwerk: extra werkzaamheden van gebruiker voor wederpartij, die zich na het sluiten van de overeenkomst aandienen.

2. Toepasselijkheid
2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst en elke volgende overeenkomst tussen partijen.
2.2. Vóór de overeenkomst en telkens als de voorwaarden zijn vernieuwd verstrekt gebruiker de voorwaarden aan wederpartij, zodanig dat de wederpartij kennis kan nemen van de voorwaarden.
2.3. Gebruiker is verplicht om de voorwaarden te gebruiken als onderdeel van elke overeenkomst met een wederpartij.
2.4. Gebruiker kan de voorwaarden niet zelf wijzigen.
2.5. In geval van strijd tussen de overeenkomst en de voorwaarden gaat de overeenkomst voor.
2.6. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij van de hand.

3. Offerte / overeenkomst
3.1. Offertes van gebruiker aan wederpartij zijn schriftelijk en vrijblijvend en leiden niet tot verplichtingen van partijen.
3.2. Door schriftelijke, ongewijzigde en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte verstrekt wederpartij een opdracht aan gebruiker en komt de overeenkomst tot stand.
3.3. Als wederpartij de offerte wijzigt of aanvult dan is er geen sprake van aanvaarding en komt er geen overeenkomst tot stand.
3.4. Een offerte van gebruiker vervalt na vier weken na dagtekening. Latere aanvaarding leidt niet tot een overeenkomst.
3.5. In geval van de artikelen 3.3, 3.4 en 4 verstrekt gebruiker wederpartij een vervangende of aanvullende offerte, die door aanvaarding (artikel 3.2) tot de overeenkomst leidt.
3.6. Afwijkingen, wijzigingen en aanvullingen van de overeenkomst worden zo veel mogelijk vastgelegd conform artikelen 3.1 en 3.2, behoudens artikelen 4.3 en 4.8.
3.7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor evidente fouten en verschrijvingen in de offerte.

4. Werkzaamheden / meer- en minderwerk / stelposten
4.1. Gebruiker voert de werkzaamheden naar behoren, met goed vakmanschap, conform algemeen geldende normen en conform de Overeenkomst uit.
4.2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de uitgevoerde werkzaamheden en het object bij oplevering voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, tenzij dit vóór de werkzaamheden niet het geval was en dit ook niet expliciet tussen partijen is overeengekomen.
4.3. Gebruiker kan bedragen in de overeenkomst met maximaal 10% onder- of overschrijden, zonder grond voor een klacht van wederpartij of opzegging van de overeenkomst of noodzaak van een nieuwe overeenkomst conform artikel 3, tenzij er ook sprake is van andere wijzigingen.
4.4. Artikel 4.3 is ook van toepassing in geval van in de overeenkomst opgenomen stelposten, urenramingen en hoeveelheden, die gebruiker pas na haar werkzaamheden definitief kan vaststellen. 4.5. Gebruiker zal na constatering of het voorzien van een overschrijding conform artikelen 4.3 en 4.4 de overschrijding aan wederpartij toelichten.
4.6. Als een overschrijding conform artikelen 4.3 en 4.4 meer dan 10% betreft treedt gebruiker in overleg met wederpartij. Partijen kunnen dan de overeenkomst voortzetten en m.b.t. de overschrijding een nieuwe overeenkomst sluiten conform artikel 3.
4.7. Als er sprake is van meerwerk sluiten partijen voor die werkzaamheden een nieuwe overeenkomst conform artikel 3.
4.8. In geval wederpartij niet reageert op een offerte m.b.t. meerwerk en onbereikbaar is terwijl er sprake is van meerwerk onder tijdsdruk, kan gebruiker het meerwerk toch uitvoeren als overeenkomst zonder toepasselijkheid van artikel 3.1, 3.2 en 3.4, mits dit meerwerk noodzakelijk en/of logisch is, evident redelijk is en van meerwaarde voor wederpartij en zijn object is.
4.9. In geval van artikelen 4.6 en 4.7 kan wederpartij de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst is geldig tot de opzegging en wederpartij zal de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden betalen, met toepassing van artikel 4.3, waarna gebruiker het object zo veel mogelijk in geassembleerde en bruikbare staat zal opleveren.

5. Prijzen / facturen
5.1. Gebruiker vermeldt in de offerte en de overeenkomst en op haar factuur zo veel mogelijk de prijzen van arbeid, kosten, onderdelen, heffingen en de BTW.
5.2. Prijs- en loonwijzigingen bij gebruiker en prijswijzigingen van in te kopen arbeid, materialen en kennis kunnen aan wederpartij worden doorberekend, mits regelmatig en redelijk.
5.3. Wederpartij zal bezwaren tegen prijswijzigingen en facturen binnen 20 werkdagen na ontvangst van de mededeling of de factuur gemotiveerd aan gebruiker kenbaar maken.
5.4. Bezwaren conform artikel 5.3 geven geen recht tot opschorting van betaling

6. Betaling
6.1. Gebruiker kan haar werkzaamheden periodiek, tussentijds, bij voorschot of bij oplevering van het object factureren.
6.2. Gebruiker kan op haar facturen een betalingstermijn tussen de 14 en 30 dagen toepassen en legt die termijn vast in haar offerte.
6.3. In geval van facturering bij oplevering van het object kan gebruiker onmiddellijke betaling door wederpartij verlangen.
6.4. Gebruiker kan van wederpartij zekerheid voor betaling van haar facturen verlangen.
6.5. Gebruiker zal haar betalingsvoorwaarden zo veel mogelijk al in de offerte vastleggen.
6.6. Betaling van de factuur van gebruiker is onmiddellijk opeisbaar bij wederpartij, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijk verzuim, als:
a. m.b.t. wederpartij surséance van betaling of faillissement is verzocht of verleend of er sprake is van boedelafstand of overlijden;
b. m.b.t. wederpartij beslag is of wordt gelegd;
c. de onderneming of de aandelen van wederpartij worden overgedragen, vervreemd, gestaakt, etc. 6.7. Indien wederpartij een factuur van gebruiker niet tijdig en volledig voldoet, zal gebruiker wederpartij de eerstekeer schriftelijk herinneren met een termijn van 14 dagen, de tweede keer aanmanen met een termijn van 7dagen en de derde keer sommeren met een termijn van 2 dagen. Gebruiker zal wederpartij daarbij telkens in gebrekestellen en wijzen op artikel 6.8.
6.8. In geval van verzuim is wederpartij na de sommatie van artikel 6.7 aansprakelijk voor 1% rente per (gedeelte vaneen) maand over de onbetaalde hoofdsom tot aan de gehele voldoening, alsmede voor buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de onbetaalde hoofdsom plus de verschuldigde rente, met een minimum van€ 250,- per onbetaalde factuur, voor zover wettelijk toegestaan.
6.9. In geval van voortdurend verzuim na de sommatie van artikel 6.7 kan Gebruiker rechtsmaatregelen tegen wederpartijtreffen. Wederpartij is aansprakelijk voor alle hiermee gemoeide kosten van gebruiker, inclusief integrale advocaatkosten.
6.10. Betalingen van wederpartij strekken eerst in mindering op de kosten van gebruiker, dan op incassokosten, dan op rente en dan pas op de onbetaalde hoofdsom van gebruiker in volgorde van oud naar recent.
6.11. Gebruiker kan elke betaling van wederpartij verrekenen met haar oudere onbetaalde facturen, ongeacht de bedoeling van wederpartij bij de betaling.

7. Oplevering
7.1. Een door gebruiker opgegeven opleveringstermijn van het object is vrijblijvend en niet fataal in de zin van artikel6:83 sub a BW.
7.2. Gebruiker zal wederpartij informeren zodra zij in redelijkheid verwacht dat de opleveringstermijn wordt overschreden en de afspraken schriftelijk bevestigen.
7.3. Overschrijding van een opleveringstermijn als gevolg van wijziging van de overeenkomst, meerwerk of niet nakoming van de (betalings-)voorwaarden van de overeenkomstdoor wederpartij is niet fataal.
7.4. Gebruiker zal het object onmiddellijk na afronding van haar werkzaamheden conform de (meerwerk-) overeenkomst aan wederpartij opleveren.
7.5. Bij gebreke van het afnemen van het opgeleverde objectconform de afspraken kan gebruiker aan wederpartijstallingskosten in rekening brengen van maximaal € 50,-per dag. Gebruiker zal dit tijdig aan wederpartij aanzeggen.

8. Garantie
8.1. Gebruiker geeft een garantie van een jaar op haar werkzaamheden vanaf de oplevering van het object.
8.2. M.b.t. werkzaamheden van derden ten behoeve van het object in opdracht van gebruiker geldt de garantie van artikel 8.1.
8.3. De garantie geldt niet in het geval van:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens gebruiker uitgevoerde handeling m.b.t .het object en/of van blootstelling van het object aan extreme omstandigheden en/of van constructiefoutenm.b.t. het object en/of van het gebruik van onderdelen of materialen, die niet origineel en/of door de merkimporteur geleverd zijn en die wederpartij aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
b. bij daglicht niet waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
c. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
o door een van buiten komende oorzaak;
o aan niet door gebruiker aangebrachte of niet door gebruiker bewerkte delen;
d. gebreken aan het object als gevolg van door gebruiker niet uitgevoerde noodzakelijke handelingen in opdracht van wederpartij;
e. diensten, verrichtingen of leveringen m.b.t. het object, die gebruiker wederpartij expliciet heeft ontraden;
f. een object in zodanig slechte staat of door derden bewerkt dat gebruiker de schade niet binnen de overeenkomst kan herstellen of het object in de te verwachten staat kan brengen.
8.4. De aanspraak op garantie vervalt indien:
a. wederpartij het object niet binnen de door gebruiker aangegeven termijn ter beoordeling/controle van de klacht van wederpartij aanbiedt;
b. wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclame niet binnen een maand na het ontstaan daarvan schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klacht bij de gebruiker indient;
c. wederpartij die geen consument is, bij niet zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijken met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
d. wederpartij gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
e. sprake is van klachten die verband houden met door derden m.b.t. het object verrichte werkzaamheden, tenzij dit noodzakelijk was en die derden als deskundig te boek staan, bijvoorbeeld in het kader van pechhulp.

9. Aansprakelijkheid / vrijwaring
9.1. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade aan het object of zaken van wederpartij is beperkt tot 25% van haar laatste factuur m.b.t. het object aan wederpartij.
9.2. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval aan haar uitkeert, te vermeerderen met haar eigen risico.
9.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat zich geen zaken van waarde in / op het object bevinden als dit aan gebruiker wordt aangeboden.
9.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade m.b.t. het object of zaken van wederpartij of derden in het object of bij gebruiker, zoals lading, inventaris, geld, documenten en waardepapieren, zoals door diefstal of brand.
9.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade als gevolg van een vertraging in de oplevering van het object.
9.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen m.b.t. gebruiker zijn niet van toepassing in geval van strijd met dwingend recht of opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.
9.7. Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen en stelt gebruiker schadeloos voor aanspraken van derden m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1. Een tekortkoming van gebruiker wordt haar niet aangerekend als er sprake is van overmacht. 10.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend omdat die niette wijten is aan haar schuld en tevens volgens de wet, het recht of de verkeersopvattingen niet voor haar rekeningkomt.
10.3. Voorbeelden van overmacht zijn:
a. bedrijfsstoring, bedrijfsonderbreking, wilde staking, die gebruiker in redelijkheid niet kon voorkomen; b. te late toelevering door een leverancier van gebruiker van onderdelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;
c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen, waardoor het vervoer naar of vanaf gebruiker wordt belemmerd;
d. oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, terrorisme, een intern ongeval met zwaar letsel en andere ernstige (ver)storingen en (be)dreigingen, alsmede de concrete kans daarop, alsmede
aanwijzingen van het bevoegde gezag, gevolgen van onrechtmatige c.q. onterechte handelingen van deurwaarders, banken en andere partijen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en overheidsmaatregelen; e. een situatie waarin gebruiker door een tekortkoming of onzorgvuldigheid van een derde niet instaat is om de overeenkomst uit te voeren.
10.4. In geval van overmacht heeft gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan ervan het recht om de opleveringtermijn te wijzigen of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
10.5. Na ontbinding van de overeenkomst vanwege overmacht heeft gebruiker recht op vergoeding van de door hem tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamhedenconform de overeenkomst.

11. Vervangen onderdelen
11.1. De bij de werkzaamheden en de na oplevering achtergebleven(oude) onderdelen en materialen worden eigendom van gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval dient wederpartij deze onderdelen en/of materialen direct bij oplevering van het object mee te nemen.

12. Adviezen en informatie
12.1. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van gebruiker buiten de overeenkomst.
12.2. Gebruiker mag bij de uitvoering van de overeenkomstuitgaan van de juistheid en volledigheid van door wederpartij verstrekte informatie.
12.3. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden m.b.t. door of namens wederpartij verstrekte informatie.
12.4. Alle informatie van gebruiker of in haar opdracht vervaardigd, inclusief offertes, tekeningen, foto’s, ontwerpen, afbeeldingen, plannen proefmodellen en overige fysieke en digitale vastleggingen, is en blijft haar (intellectuele)eigendom met uitsluiting van wederpartij.
12.5. Deze informatie kan niet door wederpartij worden gebruikt, verveelvoudigd of anderszins worden toegeëigend, ook niet ten behoeve van derden, ongeacht of wederpartij in dit verband een vergoeding aan gebruiker heeft betaald.
12.6. Als partijen anders zijn overeengekomen dan dient dit expliciet, zonder twijfel en schriftelijk te zijn vastgelegd.
12.7. Wederpartij is aan gebruiker per overtreding van artikel12 een direct opeisbare boete verschuldigd van€ 25.000,=, naast schadevergoeding op grond van de wet.

12.8. Wederpartij dient aan hem verstrekte informatie conform dit artikel op eerste verzoek binnen de door gebruiker gestelde termijn aan haar te retourneren. Bij gebreke daarvan is wederpartij aan gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per dag, naast schadevergoeding op grond van de wet.

13. Ontbinding
13.1. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk d.m.v. een schriftelijke mededeling aan de andere partij, maar slechts nadat de andere partij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke
termijn en de gelegenheid heeft gehad om haar verplichtingen na te komen dan wel de geconstateerde tekortkoming te herstellen.
13.2. In geval van artikel 6.7 kan gebruiker naast artikel 6.9ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomstgeheel of gedeeltelijk beëindigen.
13.3. Indien wederpartij een consument is en is overleden, dan kunnen erfgenamen of de executeur de overeenkomst voortzetten of opzeggen, met toepassing van artikel4.9.

14. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
14.1. Gebruiker behoudt zich na oplevering van het object de eigendom voor m.b.t. alle door haar verrichte reparaties en aangebrachte onderdelen totdat wederpartij de facturen van gebruiker heeft betaald.
14.2. Wederpartij zal dit eigendomsvoorbehoud respecteren en die onderdelen zorgvuldig beheren en deze noch het object vervreemden of bezwaren.
14.3. Voor zover de onderdelen conform artikel 14.1 vrij toegankelijk en eenvoudig demonteerbaar zijn kan gebruiker in geval van artikel 6.9 overgaan tot terughalen van die onderdelen.
14.4. Gebruiker heeft bij oplevering het recht van retentiem.b.t. het object inclusief alle door haar verrichte reparaties en aangebrachte onderdelen totdat wederpartijgebruiker heeft betaald conform artikel 6.
14.5. In geval van artikelen 14.2 en 6.9 heeft gebruiker het recht om de aan het object aangebrachte onderdelenweer te demonteren en elders te gebruiken, waarbij wederpartijaansprakelijk is voor de kosten van gebruiker.

15. Geschillen
15.1. Alle geschillen m.b.t. de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.16. Toepasselijk recht16.1. Op de voorwaarden en op overeenkomsten, alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2019 en gedeponeerd in het KvK handelsregister in Amsterdam onder nummer40530216.

Vraag hier een offerte aan voor een Smartbox

    Maak hier een keuze op welk voertuig de opbouw moet komen: